Welkom op www.PvGroningen100.nl, de officiele jubileum-website van de Philatelisten Vereniging Groningen. De Philatelisten Vereniging Groningen is opgericht op 16 september 1915...... Philatelisten Vereniging Groningen bestaat in 2015 100 jaar!

BULLETIN 1

Voorwoord

Dit jaar staat wereldwijd de herinnering aan het begin van de Eerste Wereldoorlog centraal. Hoewel Nederland neutraal is gebleven in de periode 1914-1918, waren ook hier de gevolgen van deze ramp duidelijk zichtbaar en voelbaar. Duizenden vluchtelingen, zowel burgers als militairen zochten hier een veilig heenkomen en hadden grote invloed op de leefomstandigheden van de Nederlandse bevolking. Deze ontheemden moest onderdak, verzorging en scholing worden aangeboden terwijl er in het begin van de 20e eeuw bepaald geen welvaart heerste in ons land. Tot aan de Waddeneilanden toe werden vluchtelingen ondergebracht. Ook Groningen werd geconfronteerd met een grote groep Britse matrozen die zich hadden moeten terugtrekken bij het beleg van Antwerpen en uitgeweken waren naar Zeeuws-Vlaanderen. Vandaar werden ze naar Groningen gebracht waar ze eerst werden ondergebracht in de Rabenhauptkazerne maar waar al snel een barakkenkamp voor hen werd opgericht: in de volksmond het Engelse Kamp. Omdat de Nederlandse regering verantwoordelijk was voor de geïnterneerde militairen werd er een Nederlandse staf aan het kamp toegevoegd. Eén van die officieren, de kapitein Ente van Gils, was bestuurslid van de postzegelvereniging in Breda maar ontmoette ook in Groningen al snel medefilatelisten. Op zijn initiatief werd op 25 september 1915 de Philatelisten Vereniging Groningen opgericht die dus nu precies 100 jaar bestaat.


Alle reden dus om dit eeuwfeest niet onopgemerkt voorbij te laten gaan. Het bestuur van onze vereniging met ruim 500 leden vond het een passend moment om een nationale tentoonstelling te organiseren met de naam GRONINGEN 100. Het organisatie-comité bruist van de plannen voor dit tweedaags festijn dat gaat plaatsvinden op 5 en 6 september 2015 in Sportcentrum De Hullen te Roden. Er wordt op diverse terreinen al druk gewerkt aan de voorbereiding. Een aspect waar zeker aandacht aan besteed gaat worden is de relatie met het Engelse Kamp en daarmee met de Eerste Wereldoorlog.

De tentoonstelling t.g.v. ons 75-jarig bestaan in 1990 in de Martinihal in Groningen heeft nog vele jaren de gemoederen in de Nederlandse filatelistenwereld bezig gehouden; we hopen ook van de GRONINGEN 100 een vergelijkbaar evenement te maken dat u zich nog lang zult herinneren.

Vandaar nu al het advies: noteer alvast achterin uw agenda: 5 en 6 september 2015 GRONINGEN 100 in Roden!

Tentoonstellingscomité

J.H.Kramervoorzitter
E.W.Flengevice-voorzitter
J.P.A.Tolsmasecretaris
Mvr. T.Berendsadministratie tentoonstelling
B.Buringpenningmeester
J.B.Steurtechnisch commissaris
W.Beerekampfilatelistisch commissaris
H.Dekkerfilatelistische ondersteuning
SecretariaatEmmastraat 5, 9722 EW Groningen
pvggrunopost@gmail.com


Bestuur Philatelisten Vereniging Groningen

J.H.Kramervoorzitter
J.P.A.Tolsmasecretaris
A.Weeningpenningmeester
H.R.Reuscommissaris rondzendingen
Mvr. T.Berendscommissaris algemene zaken
E.W.Flentgecommissaris filatelie en ledenadministrateur
B.Buringcommissaris algemene zaken


Tentoonstellingsreglement GRONINGEN 100

Alle tentoonstellingen zijn gebonden aan een door de Nederlandse Bond van Fila-telisten Verenigingen uitgevaardigd tentoonstellingsreglement. Dat geldt ook voor de nationale tentoonstelling GRONINGEN 100. Daarnaast kent iedere tentoonstelling haar eigen “reglement”. Veelal wordt daarin vermeld, wat u al uit anderen hoofde weet en wat elders in het Bondsreglement al is geregeld. Iedereen wordt geacht de wet, en dus ook het tentoonstellingsreglement van de Bond te kennen. (zie www.knbf.nl). Wij gaan daar van uit en besparen ons zo onnodig schrijf- en drukwerk.

De GRONINGEN 100 is voor het grootste deel een tentoonstelling met wedstrijd-karakter. Dat betekent dat inzendingen worden gejureerd door een door de Bond aangewezen jury aan de hand van het tentoonstellings- en juryreglement. Bij dit bulletin worden inschrijfformulieren verstrekt waarop kandidaten voor deelname de informatie over hun verzameling kunnen noteren. Aan de hand daarvan en van het bondstentoonstellingsreglement wordt beslist wie er toegelaten kunnen worden. De filatelistische commissaris van het organisatiecomité beslist over de deelname maar de Bond heeft het recht van veto t.a.v. de inzendingen waarvan blijkt dat de opgegeven informatie niet klopt. De filatelistische commissaris is verder autonoom, d.w.z. over zijn beslissing kan niet worden gecorrespondeerd.

De inzender moet lid zijn van een bij de Bond aangesloten vereniging of van een bij de Stichting Jeugdfilatelie Nederland aangesloten jeugdclub.

De inschrijving sluit op 1 maart 2015. De organisatie heeft er alles aan gedaan om GRONINGEN 100 onder de aandacht van het publiek te brengen. Wie tegen die tijd nog niet weet dat er voor het eerst in vele jaren weer een nationale tentoonstelling wordt gehouden, moet zich niet aanmelden. Voor wie het wel weet en wie zich aanmeldt staan 600 kaders gereed waar ze hun verzameling in kunnen laten zien. U kunt deelnemen in de navolgende “klassen”:
A .Traditioneel
B. Posthistorie
C. Thematische verzamelingen
D. Postwaardestukken
E. Luchtpost
F. Astrofilatelie
G. Fiscale filatelie
H. Maximafilie
I. Eénkaderverzamelingen
J. Open klasse
K. Literatuur
L. Jeugdfilatelie
M. E-kaders

Het comité gaat er van uit dat u meedoet om een zo hoog mogelijke bekroning te behalen. U weet zelf het beste wat u wel of niet in uw verzameling kunt exposeren om dat doel te bereiken. U mag dus alles exposeren voor zover dat “reglementair” is geoorloofd en in overeenstemming met uw aanmelding.

5. Voor de inzenders is het vooral van belang dat zij hun inzending zelf verzekeren. De organiserende vereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of diefstal, dan wel beschadiging van (delen van) de inzending. Wel doen we onze uiterste best om zoiets te voorkomen door middel van een goede bewaking en elektronisch toezicht. We wijzen u op de mogelijkheid om uw inzending via de collectieve verzekering van de Nederlandse Bond te dekken. U vindt daarover meer op de site www.knbf.nl.

6. Het inschrijfgeld bedraagt, overeenkomstig het tentoonstellingsreglement € 5,00 per kader. Dit bedrag kan worden gewijzigd indien de Bond voor 1 september 2015 besluit te kadergelden te verhogen. Jeugdleden behoeven geen inschrijf- of kadergeld te betalen. Het inschrijfgeld moet binnen drie weken nadat aan de inschrijver bericht van toelating is gestuurd, te zijn betaald op de rekening van de penningmeester van het tentoonstellingscomité. Het IBANnummer van de organisatie staat op de toe te zenden factuur.

7. Inzenders van wie de aanmelding is geaccepteerd, krijgen t.z.t. afzonderlijk bericht over de dag en de tijd waarop zij hun inzendingen kunnen opzetten en afnemen. Het comité is bereid in absoluut nood(zakelijke) situaties zelf voor opzetten en afnemen te zorgen maar zal dit slechts doen in uiterste noodgevallen. Het wijst ook alle aansprakelijkheid daarvoor van de hand. Diegenen die van deze dienst gebruik moeten maken, krijgen op hun verzoek t.z.t. de richtlijnen en aanwijzingen toegestuurd.

8. Het comité zal trachten rekening te houden met de (gerechtvaardigde!) wensen van alle betrokkenen, zoals inzenders, juryleden, handelaren, bondsfunctionarissen en bezoekers. Het doet zijn uiterste best om GRONINGEN 100 tot een doorslaand succes te maken. Uw medewerking daaraan wordt ten zeerste op prijs gesteld.

E-kaders

E-kaders is de afkorting van elektronische presentatie van uw verzameling. Door middel van een powerpoint presentatie kunt u uw collectie met behulp van een beamer en laptop in tien tot vijftien minuten laten zien. Deze wijze van presenteren biedt vele extra mogelijkheden. U kunt bijvoorbeeld eenvoudig details laten zien, verandering in een zegelbeeld, geluid en tekst toevoegen enz. Op de website www.e-kader.nl krijgt u een hele goede indruk van de vele mogelijkheden. Ook treft u hier een opsomming aan van de voor- en nadelen van deze wijze van exposeren. De PV Groningen wil u graag de gelegenheid geven om op deze manier uw verzameling te laten zien. Ook streven wij er naar de e-kaders te laten jureren voor zover de KNBF hier in kan voorzien. Wij hebben de bond van dit voornemen op de hoogte gesteld.

Sportcentrum De Hullen Roden

De tentoonstelling GRONINGEN 100 zal plaats vinden in het Sportcentrum De Hullen, Ceintuurbaan Zuid 6, 9301 HX Roden.

De tentoonstelling zal zijn geopend op:

zaterdag 5 september   12.00 – 18.00 uur

zondag 6 september     10.00 – 17.00 uur


Het Sportcentrum De Hullen bevindt zich aan de ring rond het centrum van Roden en is bereikbaar per openbaar vervoer (Q-link lijn 4) die iedere 20 minuten vertrekt vanaf het Centraal Station in Groningen. Uitstappen halte Dorth. Hierna is het nog een wandeling van ± 7 minuten.

In Roden vindt u hotelaccommodaties van verschillende prijsklassen op enkele auto-minuten van het sportcentrum. Overnachten in Groningen is natuurlijk ook mogelijk. De afstand Groningen – Roden is ± 20 km.


Internationale beurs

Tijdens de tentoonstelling GRONINGEN 100 verzorgt WB Evenementen in de andere hal van het sportcomplex de Hullen een postzegel- en brievenbeurs met standhouders uit verschillende Europese landen. Naast aanvragen van bekende Nederlandse handelaren zijn er al toezeggingen van handelaren uit Duitsland terwijl met mogelijke standhouders uit België en Engeland op dit moment overleg gevoerd wordt. Kortom: een uitstekende gelegenheid om op zoek te gaan naar het ontbrekende materiaal in uw verzameling.

WB Evenementen is bekend van postzegel- en muntenbeurzen in heel Nederland, zoals de verzamelbeurs Filanumis in Houten, de postzegelmanifestatie NOORD in Roden, de muntmanifestatie in Houten en beurzen in o.a. Voorschoten, Hengelo, Purmerend, Drachten en Assen. Opgave voor de beurs: info@wbevenementen.eu

Er gaat niets boven Groningen!

Deze u welbekende slogan is niet alleen letterlijk waar want geografisch is Groningen het noordelijkste deel van Nederland maar ook de beeldspraak is voor veel inwoners van Noord-Nederland een waarheid als een koe! Groningen als noordelijke metropool kent niet alleen talloze bekende voorzieningen zoals de Rijksuni-versiteit Groningen (RUG), het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) en de Martinitoren of Olle Grieze, maar is ook in sociaal en cultureel opzicht voor velen niet te overtreffen.

De beste binnenstad, de leukste studentenstad en de meest fietsvriendelijke stad: Groningen is het allemaal. Groningen biedt dagjesmensen, toeristen, sportliefhebbers en winkelend publiek alles wat je van een stad mag verwachten en het is ook nog eens het culturele hart van de provincie.

De reiziger die het historische Centraal Station uit komt, staat meteen tegenover één van de meest spraakmakende gebouwen van de stad: het Groninger Museum, gelegen in het Verbindingskanaal en ontworpen door de architecten Alessandro Mendini, Philip Starck en Coop Himmelb(l)au. Het museum is nog steeds aanleiding voor discussie over moderne museumarchitectuur maar biedt kunstlief-hebbers telkens weer verrassende exposities. Eenmaal over de Museumbrug loopt u door een van de leukste winkelstraten van Nederland, de Folkingestraat naar de Vismarkt en de Grote Markt en u staat oog in oog met de Martinitoren. Hier staat ook het VVV-kantoor. De Grote Markt ondergaat op dit moment een ingrijpende gedaanteverwisseling: aan de oostkant verrijst het Forum, het nieuwe cultuurcentrum van de stad.

Wie de stad in gaat ziet het direct: De Grote Markt is het bruisende centrum van Groningen, met het historische Goudkantoor op het binnenplein van het nieuwe stadhuis, de gezellige Vismarkt en de beroemde Herestraat. Boven aan de Herestraat vindt u het Waagcomplex, een paradijs voor shoppers.

Centraal in Groningen staat de universiteit. Bijna een kwart van de inwoners is student en dat is goed te merken; het is altijd gezellig druk in het centrum van de stad. De horeca kent geen sluitingstijd en het aanbod aan restaurants is ruim: van kleine kroegjes tot sterrenrestaurants. Voor iedereen is er een smaakvolle eetgelegenheid te vinden. De vele uitgaansgelegenheden maken Groningen ook tot een heerlijke stad om eens lekker te gaan stappen.

De stad of beter “stad”, zoals de Groningers zelf zeggen, is maar één van de 7 toeristische trekpleisters in de provincie. De VVV heeft een echte G7 opgesteld, 7 redenen om de provincie te bezoeken, variërend van natuurgebieden en historische gebouwen tot landschappelijke bijzonderheden. Dat zijn: de borgen in Gro-ningen, fraaie buitenverblijven van de jonkers uit vorige eeuwen met verdedigings-werken en dikke muren waarin adel en boeren zich veilig voelden bij gevaar; het Lauwersmeer: een paradijs voor watersport- en vogelliefhebbers; Pieterburen met zijn zeehondencrèche en het wadloopcentrum; de vesting Bourtange uit 1742 midden in het prachtige natuurgebied Westerwolde; de wierden: eeuwenoude kunstmatige heuvels die de bewoners van de streek meer dan duizend jaar lang beschermden tegen het bedreigende water en tenslotte de prachtige eeuwenoude romaanse, laat romaanse en gotische Groninger kerken. Hun architectuur mag dan ingetogen en sober zijn, ze zijn wereldberoemd door hun orgels waarvoor organisten uit de hele wereld naar de provincie komen.

Deze stad bestaat in 2015 975 jaar: alle reden om dus op grootse wijze feest te vieren. Maar 2015 is ook het jaar waarin de Philatelisten Vereniging Groningen 100 jaar bestaat, een dubbele reden dus om het glas te heffen. De filatelisten doen dat tijdens de tentoonstelling “GRONINGEN 100” die plaats vindt in het Sportcentrum De Hullen te Roden.

Roden (in het Drents Roon) is een Drents brinkdorp, 15 km ten zuidwesten van Groningen maar hecht met de stad verbonden omdat vele inwoners hun werk vinden in de stad. Hier wordt de historie zichtbaar in o.a. de havezate Mensinge maar is ook de 21e eeuw volop aanwezig met nieuwe wijken en een uitgebreid winkelbestand. Aan de Ceintuurbaan Zuid bevindt zich het Sportcentrum De Hullen met twee sporthallen, zwembaden, squashbanen enz. waar de tentoonstelling “GRONINGEN 100” en de beurs op 5 en 6 september 2015 gehouden worden.

Voor filatelisten een bekend adres want ieder voorjaar trekt de beurs NOORD, voorheen Noordfila, honderden bezoekers. Het organisatiecomité hoopt en verwacht dat u ook in 2015 de kans grijpt weer eens een nationale tentoonstelling te bezoeken en een beurs met handelaren uit binnen- en buitenland. U heeft er even op moeten wachten maar dit belooft een groots evenement te worden.

U bent zowel op de expositie en de beurs als in het dorp Roden en de stad Groningen van harte welkom!

Centrum Philatelisten Vereniging Groningen Emmastraat 5
9722 EW Groningen
Tel: 050 - 525 96 10 info@philatelist.nl